showing folder /pub/hammy/pkg

..
/pub/hammy/pkg/alpine-installer
/pub/hammy/pkg/markdown
/pub/hammy/pkg/online+
/pub/hammy/pkg/openbsd-netcat
/pub/hammy/pkg/owo.py
/pub/hammy/pkg/ps
/pub/hammy/pkg/stalk.sh